InKat spol. s r.o.
Geodetické práce v investičnej výstavbe a katastri nehnuteľností

Ponuka prác

  • Vybudovanie geodetických sietí a bodového poľa v najvyššej triede presnosti-klasicky, alebo metódou GPS.
  • Geodetické práce pri realizácii výškových stavieb
  • Zameranie a vytýčenie plošných a líniových stavieb ako sú budovy, hospodárske areály, cesty, tunely, mosty, železnice, káblové rozvody, produktovody, závody, letiská, lomy, lanové dráhy, vodné toky a pod. Predprojektová dokumentácia
   a porealizačné zameranie týchto stavieb.
  • Geodetická dokumentácia a zameranie skutočného vyhotovenia stavieb.
  • Kontrolné meranie počas výstavby.
  • Zameranie a kontrola polohových a výškových posunov a deformácií stavebných objektov a strojných zariadení (mosty, lanové dráhy, žeriavové dráhy, veže, komíny, priehrady, hrádze atď.).
  • Činnosť autorizovaného geodeta v investičnej výstavbe.
  • Účelové mapy veľkých mierok (Základné mapy závodov, Technická mapa mesta atď.).
  • Vyhotovenie digitálneho mapového diela a pripojenie Geografických informačných systémov pre správcov sietí, závody, plošné a líniové stavby (telekomunikačné káble, plynovody, ropovody, vodovody, elektrické vedenia atď.).
  • Vyhľadávanie a zameriavanie podzemných vedení (káblové rozvody, produktovody).
  • Návrhy geografických informačných systémov pre obce, závody, správcov sietí a pod.
  • Technická mapa mesta vo forme mestského informačného systému (MIS) s pripojením databázových údajov.
  • Komplexné zameriavanie budov, pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb (vnútorné zameranie, fasády,
   plošné nivelácie atď.) s pripojením databáz údajov.
  • Majetkovoprávna príprava stavieb.
  • Vyhotovenie geometrických plánov.
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov.
  • Skenovanie mapových podkladov, transformácia súradnicových systémov, následná vektorizácia a pripojenie databáz údajov, vykresľovanie veľkoplošných máp na kvalitnom plotri.
  • Konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie kartografie a katastra.
  • Špeciálne geodetické práce.
  Ceny prác sú tvorené na základe cenníka vydaného Komorou geodetov a kartografov, ktorý obsahuje odporúčané ceny za jednotlivé služby.