InKat spol. s r.o.
Geodetické práce v investičnej výstavbe a katastri nehnuteľností

Informácie o firme

Ing. Miroslav Hudec

Naša spoločnosť InKat spol. s r.o. vykonáva široké spektrum geodetických a kartografických prác, spracovanie grafických
a číselných podkladov do digitálnej formy a poradenskú činnosť
v týchto odboroch.

Ponúkame služby, ktoré zahŕňajú najmä geodetické práce pri realizácii stavieb - vytyčovanie železo-betónových konštrukcií
a kontrola ich geometrických parametrov.

Poskytujeme aj geodetické zameranie a vyhotovenie digitálnych mapových podkladov pre potreby projektovania
a vytyčovania líniových a plošných stavieb, cestných, železničných, plynovodných, kanalizačných, telekomunikačných
a iných sietí, ako aj porealizačné zameranie týchto stavieb. Vyhotovujeme digitálne mapové podklady s pripojením databáz údajov pre geografické a lokálne informačné systémy podľa Vašich požiadaviek.

Ďalej poskytujeme služby v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, najmä vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, podania návrhov na zápis do KN, atď.

V prípade záujmu o naše služby obráťte sa prosím na našu adresu, alebo telefónne čísla. Veríme, že vyhovieme
Vašim požiadavkám.